એતો મારી શ્રધ્ધા જ છે ઓ પ્રિયતમ...

એતો મારી શ્રધ્ધા જ છે ઓ પ્રિયતમ !
બાકી માનનારાં તને પથ્થર ક્યાં નથી  માનતાં ? 

No comments:

Post a Comment