ન ચિંતા કરો તેની આ કમાડ ખુલ્લાં જ રહેશે...

ન ચિંતા કરો તેની... આ કમાડ ખુલ્લાં જ રહેશે...
તેનેય ખબર છે, કતારમાં હું સૌથી છેલ્લો છું !

No comments:

Post a Comment