રચના 1

મેં તો સિતારી તારા જ નામની બનાવી હતી ઓ વાદક !
તને વગાડતા ન આવડે તો હું શું કરુ 

No comments:

Post a Comment