સિતારાની પાર ચાંદ તારાની પાર...

સિતારાની પાર ચાંદ તારાની પાર કોઈક તો જહાં હશે... લે આ અમે બીડી આંખોને... તને કંઈક તો દેખાતું હશે !

No comments:

Post a Comment