જેને પામવા હું ભટકતી હતી દરબદર...

જેને પામવા હું  ભટકતી હતી દરબદર ! એ ખુશી તો મૂઇ આપતા વધતી હતી !

No comments:

Post a Comment