રચના 162

પ્રુથ્વિ, અંતરીક્ષ અને સ્વર્ગને ઊત્પન્ન કરનારા પરમાત્માના તે સર્વશ્રેષ્ઠ ચૈતન્ય પ્રવાહનું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ; જે અમારા જીવંત સદગુરુના ચરણ કમળમાંથી પ્રવાહિત થાય છે. 

No comments:

Post a Comment