તું તો પ્રગટેલો જ છે ઓ પ્રિયતમ...

તું તો પ્રગટેલો જ છે ઓ પ્રિયતમ ! પત્થરની મૂર્તિ સ્વરુપે...મારે તો મારી જેમ તને પ્રગટાવવો છે...હું બનીને તું જ પ્રગટેલો છે તેની મને ખબર નથી ! 

No comments:

Post a Comment