જ્યારે ઋદય છલકાઈ જાય છે ત્યારે...

ઓ પ્રિયતમ ! જ્યારે ઋદય છલકાઈ જાય છે ત્યારે કલમને રોકવી નથી...એમ તો ઋદયને પણ આંખનાં અશ્રુઓનીં અભિવ્યક્તિ ક્યાં નથી ?

No comments:

Post a Comment