આમ ગોરંભાયું હતું આકાશ પણ વરસતુ નહોતું.......

આમ ગોરંભાયું હતું આકાશ પણ વરસતુ નહોતું.......
તમે આવો તો ખરા એકવાર ખુલ્લા આસમાનમાં !!!

1 comment: