રચના 138

ઓ પ્રિયતમ ! એ તારી કેટલી કરુણાં હશે કે તેઓ જ્યારે મૂર્છિત થયાં ત્યારે સંજીવનીં લાવનારાં આખો પહાડ ઊચકિ લાવ્યાં !

No comments:

Post a Comment