રચના 137

ઓ પ્રિયતમ ! તારી કરુણા કેટલી ? અમે તને પામિયે તે માટે તેં માથે રૂમાલ (સ્કાર્ફ) બાંધ્યો ને દાઢિ પણ વધારી દીધી ?

No comments:

Post a Comment