હું તારી પાસે છું ને તું મારી પાસે છે...

હું તારી પાસે છું ને તું મારી પાસે છે ઓ પ્રિયતમ ! શું આટલું જ પૂરતું નથી ?

No comments:

Post a Comment