રચના 134

જે તારાં વિરાટ ચરણોએ
બે જ ડગમાં બ્રહ્માંડ માપ્યું ;
તે તારાં ચરણો કેરી રજ થવાને ચાહું હું !

No comments:

Post a Comment