મેં પાણી માંગ્યુ ને તેં અમૃત હાજર કર્યું...

ઓ પ્રિયતમ ! મેં  પાણી માંગ્યુ ને તેં અમૃત હાજર કર્યું ! જેનાં એક બુંદને માણવા આખ્ખિ જીંદગી ટૂંકી પડે ! સવાલ અમરત્વનો નથી...
પણ શું તેનાથી તરસ છીપે ?

No comments:

Post a Comment