તારી ને મારી વચ્ચે અંતર...

તારી ને મારી વચ્ચે અંતર કેટલું ?
મારાં અસ્તિત્વનાં ભાન જેટલું.
એલા ! એ કેવી રીતે જાય ?

No comments:

Post a Comment