રચના 120


 પ્રિયતમ ! ફરી એક વાર ગોવર્ધન ઊંચકીલે ટચલી પર...
લાકડીથી ટેકો અમેય દેશું હો બાપું !

No comments:

Post a Comment