મારે તારી સીવાય...

ઓ પ્રિયતમ ! મારે તારી સીવાય બીજાં કશાથી મતલબ નથી....

No comments:

Post a Comment