ઓ પ્રિયતમ ! તારું સાનિધ્ય...

ઓ પ્રિયતમ ! તારું સાનિધ્ય... 
ને એક ઊંડો શ્વાંસ...
હવે ભલેને આયખું પુરું થાય !

No comments:

Post a Comment