ક્યારેક કોઇક પળ એવી જાય...

ઓ પ્રિયતમ ! ક્યારેક કોઇક પળ એવી જાય જે સિર્ફ તારી માટે જ હોય...મારી માટેની બિલ્કુલ નહિં. 

No comments:

Post a Comment