મારો પ્રેમ પ્રગાઢ કેટલો...

ઓ પ્રિયતમ ! મારો પ્રેમ પ્રગાઢ કેટલો ?
તને કદિ સમજાય નહિં તટલો.

No comments:

Post a Comment