રચના 105

તું આવીને તેલ પૂરી જતો હતો રાતભર !
હું દિપક પ્રકાશિતપણા પર મગરૂર હતો ! 

No comments:

Post a Comment