સનમ અમારાં છેક જ બહેરામુંગા...

સનમ અમારાં છેક જ બહેરામુંગા !
એ મૌન રહી ઘા કરી જાણે છે.
ને બધીર બની ચિત્કાર સહિ જાણે છે. 

No comments:

Post a Comment