ઓ પ્રિયતમ ! અસ્તિત્વ તો બહાનું છે...

ઓ પ્રિયતમ ! અસ્તિત્વ તો બહાનું છે તારી યાદનું ; નહિંતર મારાં શ્વાસમાં તારી સુગંધ ક્યાંથી મહેકે ?

No comments:

Post a Comment