સર્વત્ર તું જ તો પ્રગટેલો છે...

ઓ પ્રિયતમ ! સર્વત્ર તું જ તો પ્રગટેલો છે ! બાકિ અમારી આંખ સામે કળીમાંથી પુષ્પ ક્યાં નથી ખિલતું?

No comments:

Post a Comment