મારે હવે કંઈ જ જોઈતું નથી...

મારે હવે કંઈ જ જોઈતું નથી પ્રિયતમ ! 
તું મળી ગયો નેં બસ બહુ થયું ! 

No comments:

Post a Comment