એટલો તો હક્ક છે પ્રિયતમ મારો...

એટલો તો હક્ક છે પ્રિયતમ મારો કે પાંચ શબ્દોય સંભળાવી દઉં. વાણી બનીને જરૂર પડ્યે બે અશ્રુઓ વહાવી લઉં ! 

No comments:

Post a Comment