વરસાદ તો એક બહાનું હતું ભિંજાવાનુ...

વરસાદ તો એક બહાનું હતું ભિંજાવાનુ...
નહિંતર એક મેઘબિંદુ પડે ને પલળી જવાતુ હશે આટલું બધું ! 

No comments:

Post a Comment