લે ! આ ફરી ઘાયલ થયા અમે...

 લે ! આ ફરી ઘાયલ થયા અમે અમારી જાતે;
ચાલ હવે ફરી વહાલથી મલમપટ્ટી લગાવ ! 

No comments:

Post a Comment