શી મજાલ છે ઓ પ્રિયતમ...

શી મજાલ છે ઓ પ્રિયતમ ! કે તારી ઈચ્છા વગર આંસુનું એક ટીપું જો ટપકે ! તારાં સાંનિધ્યમાં સુખનું તો વિરહમાં દુખનું તો તેને ઋદય બનાવે છે !

No comments:

Post a Comment