તારી સન્મુખ આવ્યો ને આંખમાંથી...

તારી સન્મુખ આવ્યો ને આંખમાંથી અશ્રુધારાઓ વહી નીકળી...તારી પાસે શું માંગું હું નાથ ! તું, હું, ને આ સાનિધ્ય...હવે જગત છોને વિસ્મૃત થાય !

No comments:

Post a Comment