ચાલ , હવે હું સૂઈ જઊં છું...

ચાલ, હવે હું સૂઈ જઊં છું ! કહિ હું જ્યારે ઘસઘસાટ ઊંઘી ગયો ત્યારે મંદિરનો દેવતા મારી માટે આખી રાત જાગતો રહ્યો !

No comments:

Post a Comment