ઓ પ્રિયતમ ! શું "તું" કે શું "તેઓ"...

ઓ પ્રિયતમ ! શું "તું" કે શું "તેઓ" ! બધા જ શક્તિ સ્વરુપે રહેલાં છો. અમે ભ્રમિત થઈએ છીએ એ તારી લીલા છે કે અમારું ભોળપણ ! 

No comments:

Post a Comment