રચના 3

મારું જીવન એ તારું સ્મિત છે ને શબ્દો એ તારું સંગીત. મારી અપૂર્ણતાના ઘુઘવતા સાગરમાં હું એક કણ પણ નથી એ હું ક્યાં નથી જાણતો ?

No comments:

Post a Comment