તારું અનુપમ સૌંદર્ય જ...

તારું અનુપમ સૌંદર્ય જ અમને તારા પ્રત્યે આકર્ષવા પુરતું છે ઓ નાથ ! 
અમારે દુઃખના બહાનાઓની જરુર નથી !

No comments:

Post a Comment