ઓ હવા ! મારા પ્રિયતમના પ્રગાઢ...

ઓ હવા ! મારા પ્રિયતમના પ્રગાઢ સાનિધ્યની ઉષ્મા, તેનાં ચૈતન્યની ફોરમ, તેના મૃદુ સ્પર્શનો અહેસાસ તથા તે મારો જ હોવાનો સંતોષ લીધા વગર જો તું શ્વાસ બનીને આવે તો પણ બીજે જજે. મારા શરીરનાં દ્વાર તારી માટે બંધ છે.

No comments:

Post a Comment