ઋદયનાં સંગિતનો શબ્દ...

 ઋદયનાં સંગિતનો શબ્દ સાંભળ્યો છે કદિ ?
"ટપ" 
અરે ! મુરખ ! એ આંસુનાં ટપકવાનો અવાજ છે !

No comments:

Post a Comment