તેની કાજે હૈયું ઝરી જાય મારું...

તેની કાજે હૈયું ઝરી જાય મારું;
છો ને તે યાદ જ હોય...
પ્રેમમાં કંઈ સન્મુખ હોવું એવી શરત નથી હોતી !

No comments:

Post a Comment