રચના 6


એ તારાં કારુણ્યનો પ્રસાદ છે પ્રિયતમ !
જે શબ્દો દ્વાર અભિવ્યક્ત થાય છે !
બાકી મહાદેવજી સાથે નંદિની પૂજા ક્યાં નથી થતી !

No comments:

Post a Comment