ઓ પ્રિયતમ ! તારા પ્રેમમાં ગળાડૂબ છીએ...

ઓ પ્રિયતમ ! તારા પ્રેમમાં ગળાડૂબ છીએ તેની શિ ખાતરી ?
આ અશ્રુધારાઓ બીજું શું ?

No comments:

Post a Comment