તું જુદો ને હું જુદો એ તો...

ઓ પ્રિયતમ ! તું જુદો ને હું જુદો એ તો અનાદિકાળથી હતું જ ! ત્યારે અમે પ્રગતિ ક્યાં કરિ ? અમારો આ દ્વૈતભાવ ક્યારે જશે ? એકવાર હિંમતથી કહિયે તો ખરાં કે તું નહીં હું જ તથા હું એ તું જ !

No comments:

Post a Comment