ઓ પ્રિયતમ ! તું ક્યાં છો...

"ઓ પ્રિયતમ ! તું ક્યાં છો ?"
"સર્વત્ર."
"સર્વત્ર અર્થાત મારાંમાં પણ નહીં ?"
"હં..."
"અરેરે ! આટલી નાનકડી વાત મને છેક હવે સમજાણી !"

No comments:

Post a Comment