સ્વીકાર્યુ કે એક ગોપી બીજી ગોપીની...

સ્વીકાર્યુ કે એક ગોપી બીજી ગોપીની ઇર્ષ્યા કદી નથી કરતી...પરંતુ હું મારું રાધાપદ જતું કરીને તને સહેજ વધુ ચાહી ન શકું મારાં નાથ ?

No comments:

Post a Comment