પ્રેમની પરાકાષ્ટા કઇ...

પ્રેમની પરાકાષ્ટા કઇ ?
જ્યારે "હું" "તું" મા વિલિન થઇ જાય તે. પ્રેમ બીજું કંઇ જ નથી, "હું" થી "તું" સુધીની યાત્રા છે.

No comments:

Post a Comment