મસ્તીએ ચડેલા ઓ પ્રિયતમ...

મસ્તીએ ચડેલા ઓ પ્રિયતમ !
શું આ પણ તારું જ રૂપ છે ?

No comments:

Post a Comment