ને એમ પ્રતિબિમ્બિત થાય તું પ્રિયતમ...

ને એમ પ્રતિબિમ્બિત થાય તું પ્રિયતમ ! વધુ તરસાવ નાં ! ટપકી પડ !

No comments:

Post a Comment