આમ ચરણામૃત પાતો...

આમ ચરણામૃત પાતો તું પ્રિયતમ !
અરે ! અમે વાછરડું જ કેમ ના થયા !

No comments:

Post a Comment