ઈર્ષાનો અધિકાર છે પ્રેમમાં પ્રિયતમ...

ઈર્ષાનો અધિકાર છે પ્રેમમાં પ્રિયતમ ! 
મારું મારાપણું ન દેખાડે તો શું કરીએ ?

No comments:

Post a Comment