ઓહો ! તો આ માટે તેં...

ઓહો ! તો આ માટે તેં વસ્ત્રો લીધેલાં ? 

No comments:

Post a Comment