કાશ આ દર્પણપણું ન હોત...

અરી મોહનમોહના ! કાશ આ દર્પણપણું ન હોત તો હુંય શ્યામ બની જાત !

No comments:

Post a Comment