શબ્દોની સૂરાની ક્યાં છે જરૂર...

શબ્દોની સૂરાની ક્યાં છે જરૂર ?
તું સૂરથી પાતો ગયો;
અમે નજરોથી પીતા ગયાં !

No comments:

Post a Comment